Ürün Kargo Şablonu

api.ipsizcambaz.com servisleri 1 Ocak 2023 tarihinde kapanacaktır. Lütfen o tarihe kadar kullandığınız servislerde 'api.ipsizcambaz.com' adresini 'api.allesgo.com' olarak değiştirin. Servis istek ve cevaplarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız

Mağazaya ait kayıtlı kargo şablonlarını yönetmek için kullanılır.

Teslimat Şablonu Listeleme

Belirtilen mağazaya ait kayıtlı tüm teslimat şablonlarını listelemek için kullanılır.

ENDPOINT GET /v1.0/shipping-template/store/:storeId
Kopyala
Örnekler

Curl ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir.

    
curl -X GET \ 'https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}' \ -H 'cache-control: no-cache'

PHP ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Curl kullanılmaktadır.

    
<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => "https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET", CURLOPT_HTTPHEADER => array( "cache-control: no-cache" ), )); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo "cURL Error #:" . $err; } else { echo $response; }

Python ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte Python'un requests kütüphanesi kullanılır ama http.client gibi kütüphane kullanılabilir

    
import requests url = "https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/store/{STORE_ID}" querystring = {"access_token":"{ACCESS_TOKEN}"} headers = { 'cache-control': "no-cache" } response = requests.request("GET", url, headers=headers, params=querystring) print(response.text)

Node.js ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte request kullanılmaktadır.

    
var request = require('request'); var options = { method: 'GET', url: 'https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/store/{STORE_ID}', qs: { access_token: '{ACCESS_TOKEN}' }, headers: { 'cache-control': 'no-cache', }, }; request(options, (error, response, body) => { if (error) throw new Error(error); console.log(body); });

Javascipt ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte xhr kullanılmakdır. Not: Bilgi amaçlıdır. Javascipt ile yazılan bu kod'ta Kullanıcı access token'a erişebildiğinden, kullanmanızı önermiyoruz.

    
var data = null; var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.withCredentials = true; xhr.addEventListener('readystatechange', function () { if (this.readyState === 4) { console.log(this.responseText); } }); xhr.open('GET', 'https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}'); xhr.setRequestHeader('cache-control', 'no-cache'); xhr.send(data);

C Sharp ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte RestSharp kullanılmaktadır.

    
var client = new RestClient("https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}"); var request = new RestRequest(Method.GET); request.AddHeader("cache-control", "no-cache"); IRestResponse response = client.Execute(request);

Java ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Ok Http kullanılmaktadır.

    
OkHttpClient client = new OkHttpClient(); Request request = new Request.Builder() .url("https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}") .get() .addHeader("cache-control", "no-cache") .build(); Response response = client.newCall(request).execute();

Go ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte net/http kullanılmaktadır.

    
package main import ( "fmt" "net/http" "io/ioutil" ) func main() { url := "https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}" req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil) req.Header.Add("cache-control", "no-cache") res, _ := http.DefaultClient.Do(req) defer res.Body.Close() body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body) fmt.Println(res) fmt.Println(string(body)) }
API Referansı

Request query strings

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
limit Limit Integer false 20 Limit (max: 50).
page Sayfa Integer false 1 Ürünler sayfa sayısına göre listelenir.
ids Id'ler ObjectId false Mağazaya ait teslimat şablonlarını ID numarasına göre filtreleyebilirsiniz. Birden fazla ID ile arama yapılacaksa aralara virgül koymayı unutmayın.
search Anahtar Kelime String false Teslimat şablonlarını ismine göre filtreleyebilirsiniz.

Request URL parameters

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
storeId Mağaza ID'si ObjectId true Mağaza ID'si

Sunucudan dönecek cevabın örneği.

    {
 "data": {
  "total": "Integer",
  "result": [
   {
    "id": "ObjectId",
    "template_name": "String",
    "all_country": "Boolean",
    "free_shipping": "Boolean",
    "shipping_note": "String",
    "shipping_time": "Integer",
    "suitable_cities": "Array|undefined",
    "use_contractred_company": "Boolean",
    "shipping_with_together": "Boolean",
    "shipping_companies": "Array",
    "return_companies": "Array",
    "sender_address": "Address",
    "return_address": "Address",
    "common_address": "Boolean",
    "created_at": "Date"
   }
  ]
 }
}
  

Yeni Teslimat Şablonu Kaydetme

Belirtilen mağaza için yeni bir teslimat şablonu oluşturmak için kullanır.

ENDPOINT POST /v1.0/shipping-template/create/store/:storeId
Kopyala
Örnekler

Curl ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir.

    
curl -X POST \ 'https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/create/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'cache-control: no-cache' \ -d '{"template_name":"{TEMPLATE_NAME}","free_shipping":"{FREE_SHIPPING}","shipping_note":"{SHIPPING_NOTE}","sender_address":"{SENDER_ADDRESS}","return_address":"{RETURN_ADDRESS}","shipping_time":"{SHIPPING_TIME}","all_country":"{ALL_COUNTRY}","suitable_cities":"{SUITABLE_CITIES}","use_contractred_company":"{USE_CONTRACTED_COMPANY}","common_address":"{COMMON_ADDRESS}","conditional_shipping":"{CONDITIONAL_SHIPPING}","min_price":"{MIN_PRICE}","shipping_with_together":"{SHIPPING_WITH_TOGETHER}","shipping_companies":"{SHIPPING_COMPANIES}","return_companies":"{RETURN_COMPANIES}"}'

PHP ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Curl kullanılmaktadır.

    
<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => "https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/create/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST", CURLOPT_POSTFIELDS => array ( 'template_name' => '{TEMPLATE_NAME}', 'free_shipping' => '{FREE_SHIPPING}', 'shipping_note' => '{SHIPPING_NOTE}', 'sender_address' => '{SENDER_ADDRESS}', 'return_address' => '{RETURN_ADDRESS}', 'shipping_time' => '{SHIPPING_TIME}', 'all_country' => '{ALL_COUNTRY}', 'suitable_cities' => '{SUITABLE_CITIES}', 'use_contractred_company' => '{USE_CONTRACTED_COMPANY}', 'common_address' => '{COMMON_ADDRESS}', 'conditional_shipping' => '{CONDITIONAL_SHIPPING}', 'min_price' => '{MIN_PRICE}', 'shipping_with_together' => '{SHIPPING_WITH_TOGETHER}', 'shipping_companies' => '{SHIPPING_COMPANIES}', 'return_companies' => '{RETURN_COMPANIES}', ), CURLOPT_HTTPHEADER => array( "Content-Type: application/json", "cache-control: no-cache" ), )); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo "cURL Error #:" . $err; } else { echo $response; }

Python ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte Python'un requests kütüphanesi kullanılır ama http.client gibi kütüphane kullanılabilir

    
import requests url = "https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/create/store/{{STORE_ID}}" querystring = {"access_token":"{{ACCESS_TOKEN}}"} payload = { "template_name":"{{TEMPLATE_NAME}}", "free_shipping":"{{FREE_SHIPPING}}", "shipping_note":"{{SHIPPING_NOTE}}", "sender_address":"{{SENDER_ADDRESS}}", "return_address":"{RETURN_ADDRESS}", "shipping_time":"{{SHIPPING_TIME}}", "all_country":"{{ALL_COUNTRY}}", "suitable_cities":"{{SUITABLE_CITIES}}", "use_contractred_company":"{{USE_CONTRACTED_COMPANY}}", "common_address":"{{COMMON_ADDRESS}}", "conditional_shipping":"{{CONDITIONAL_SHIPPING}}", "min_price":"{{MIN_PRICE}}", "shipping_with_together":"{{SHIPPING_WITH_TOGETHER}}", "shipping_companies":"{{SHIPPING_COMPANIES}}", "return_companies":"{{RETURN_COMPANIES}}" } headers = { 'Content-Type': "application/json", 'cache-control': "no-cache", } response = requests.request("POST", url, data=payload, headers=headers, params=querystring) print(response.text)

Node.js ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte request kullanılmaktadır.

    
var request = require('request'); var options = { method: 'POST', url: 'https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/create/store/{STORE_ID}', qs: { access_token: '{ACCESS_TOKEN}' }, headers: { 'cache-control': 'no-cache', 'Content-Type': 'application/json', }, body: { template_name: '{TEMPLATE_NAME}', free_shipping: '{FREE_SHIPPING}', shipping_note: '{SHIPPING_NOTE}', sender_address: '{SENDER_ADDRESS}', return_address: '{RETURN_ADDRESS}', shipping_time: '{SHIPPING_TIME}', all_country: '{ALL_COUNTRY}', suitable_cities: '{SUITABLE_CITIES}', use_contractred_company: '{USE_CONTRACTED_COMPANY}', common_address: '{COMMON_ADDRESS}', conditional_shipping: '{CONDITIONAL_SHIPPING}', min_price: '{MIN_PRICE}', shipping_with_together: '{SHIPPING_WITH_TOGETHER}', shipping_companies: '{SHIPPING_COMPANIES}', return_companies: '{RETURN_COMPANIES}', }, json: true, }; request(options, (error, response, body) => { if (error) throw new Error(error); console.log(body); });

Javascipt ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte xhr kullanılmakdır. Not: Bilgi amaçlıdır. Javascipt ile yazılan bu kod'ta Kullanıcı access token'a erişebildiğinden, kullanmanızı önermiyoruz.

    
var data = JSON.stringify({ template_name: '{TEMPLATE_NAME}', free_shipping: '{FREE_SHIPPING}', shipping_note: '{SHIPPING_NOTE}', sender_address: '{SENDER_ADDRESS}', return_address: '{RETURN_ADDRESS}', shipping_time: '{SHIPPING_TIME}', all_country: '{ALL_COUNTRY}', suitable_cities: '{SUITABLE_CITIES}', use_contractred_company: '{USE_CONTRACTED_COMPANY}', common_address: '{COMMON_ADDRESS}', conditional_shipping: '{CONDITIONAL_SHIPPING}', min_price: '{MIN_PRICE}', shipping_with_together: '{SHIPPING_WITH_TOGETHER}', shipping_companies: '{SHIPPING_COMPANIES}', return_companies: '{RETURN_COMPANIES}', }); var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.withCredentials = true; xhr.addEventListener('readystatechange', function () { if (this.readyState === 4) { console.log(this.responseText); } }); xhr.open('POST', 'https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/create/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}'); xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json'); xhr.setRequestHeader('cache-control', 'no-cache'); xhr.send(data);

C Sharp ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte RestSharp kullanılmaktadır.

    
var client = new RestClient("https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/create/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}"); var request = new RestRequest(Method.POST); request.AddHeader("cache-control", "no-cache"); request.AddHeader("Content-Type", "application/json"); var body = new { template_name = "{TEMPLATE_NAME}", free_shipping = "{FREE_SHIPPING}", shipping_note = "{SHIPPING_NOTE}", sender_address = "{SENDER_ADDRESS}", return_address = "{RETURN_ADDRESS}", shipping_time = "{SHIPPING_TIME}", all_country = "{ALL_COUNTRY}", suitable_cities = "{SUITABLE_CITIES}", use_contractred_company = "{USE_CONTRACTED_COMPANY}", common_address = "{COMMON_ADDRESS}", conditional_shipping = "{CONDITIONAL_SHIPPING}", min_price = "{MIN_PRICE}", shipping_with_together = "{SHIPPING_WITH_TOGETHER}", shipping_companies = "{SHIPPING_COMPANIES}", return_companies = "{RETURN_COMPANIES}" }; request.AddJsonBody(body); IRestResponse response = client.Execute(request);

Java ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Ok Http kullanılmaktadır.

    
OkHttpClient client = new OkHttpClient(); MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json"); RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\"template_name\":\"{TEMPLATE_NAME}\",\"free_shipping\":\"{FREE_SHIPPING}\",\"shipping_note\":\"{SHIPPING_NOTE}\",\"sender_address\":\"{SENDER_ADDRESS}\",\"return_address\":\"{RETURN_ADDRESS}\",\"shipping_time\":\"{SHIPPING_TIME}\",\"all_country\":\"{ALL_COUNTRY}\",\"suitable_cities\":\"{SUITABLE_CITIES}\",\"use_contractred_company\":\"{USE_CONTRACTED_COMPANY}\",\"common_address\":\"{COMMON_ADDRESS}\",\"conditional_shipping\":\"{CONDITIONAL_SHIPPING}\",\"min_price\":\"{MIN_PRICE}\",\"shipping_with_together\":\"{SHIPPING_WITH_TOGETHER}\",\"shipping_companies\":\"{SHIPPING_COMPANIES}\",\"return_companies\":\"{RETURN_COMPANIES}\"}"); Request request = new Request.Builder() .url("https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/create/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}") .post(body) .addHeader("Content-Type", "application/json") .addHeader("cache-control", "no-cache") .build(); Response response = client.newCall(request).execute();

Go ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte net/http kullanılmaktadır.

    
package main import ( "fmt" "strings" "net/http" "io/ioutil" ) func main() { url := "https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/create/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}" payload := strings.NewReader("{\"template_name\":\"{TEMPLATE_NAME}\",\"free_shipping\":\"{FREE_SHIPPING}\",\"shipping_note\":\"{SHIPPING_NOTE}\",\"sender_address\":\"{SENDER_ADDRESS}\",\"return_address\":\"{RETURN_ADDRESS}\",\"shipping_time\":\"{SHIPPING_TIME}\",\"all_country\":\"{ALL_COUNTRY}\",\"suitable_cities\":\"{SUITABLE_CITIES}\",\"use_contractred_company\":\"{USE_CONTRACTED_COMPANY}\",\"common_address\":\"{COMMON_ADDRESS}\",\"conditional_shipping\":\"{CONDITIONAL_SHIPPING}\",\"min_price\":\"{MIN_PRICE}\",\"shipping_with_together\":\"{SHIPPING_WITH_TOGETHER}\",\"shipping_companies\":\"{SHIPPING_COMPANIES}\",\"return_companies\":\"{RETURN_COMPANIES}\"}") req, _ := http.NewRequest("POST", url, payload) req.Header.Add("Content-Type", "application/json") req.Header.Add("cache-control", "no-cache") res, _ := http.DefaultClient.Do(req) defer res.Body.Close() body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body) fmt.Println(res) fmt.Println(string(body)) }
API Referansı

Request URL parameters

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
storeId Mağaza ID'si ObjectId true Mağaza ID'si

POST Request Payload

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
template_name Teslimat Şablonu Adı String true Teslimat Şablonu Adı
free_shipping Ücretsiz Kargo Boolean false true Oluşturulan teslimat şablonundaki gönderim seçeneğinin Ücretsiz Kargo olarak belirlenmesi için kullanılır.
shipping_note Kargo Notu String false Oluşturulan teslimat şablonuna kargo notu eklemek için kullanabilirsiniz.
sender_address Gönderim Adresi ObjectId true Oluşturulan teslimat şablonundaki Gönderim Adresi'ni belirlemek için kullanılır.
return_address İade Adresi ObjectId false Mağazanın sipariş gönderim adresi ile iade gönderim adresleri farklı olduğunda kullanılır. "common_adress" değeri "false" verildiğinde bu alan zorunludur
shipping_time Gönderim Süresi Integer true Oluşturulan teslimat şablonundaki gönderim süresi'nin ne kadar olduğunu belirlemek için kullanılır.
all_country Tüm Şehirler Boolean true true Mağaza tüm Türkiye'ye ürün gönderimi sağlıyorsa kullanılır.
suitable_cities Uygun Şehirler Array|String false true Mağaza ürün gönderimini bazı şehirlere sağlıyorsa kullanılır. "all_country" değeri "false" olduğunda bu alan zorunludur.
use_contractred_company Anlaşmalı Kargo Şirketi Boolean false false Gönderim allesgo.com anlaşmalı kargo şirketi ile yapıldığında kullanılır.
common_address Ortak Adres Boolean false true Mağazanın gönderim ve iade adresleri aynı olduğunda kullanılır.
conditional_shipping Şartlı Kargo Boolean false false Mağazanın teslimat şablonunda bulunan şartlı kargo seçeneğini aktif hale getirmek için kullanılır.
min_price Minimum Fiyat Number false Şartlı kargo seçeneğinin aktif olacağı alt tutarı belirlemek için kullanılır.
shipping_with_together Birlikte Gönderim Boolean false false Mağazanın teslimat şablonunda bulunan birlikte gönderim seçeneğini aktif hale getirmek için kullanılır.
shipping_companies Kargo Şirketi Array|ObjectId true Mağazanın sipariş gönderiminde hangi kargo şirketlerini kullanabileceğini belirlemek için kullanılır.
return_companies İade Kargo Şirketi Array|ObjectId true Mağazanın iade gönderimler için hangi kargo şirketini kullanacağını belirlemek için kullanılır.

Sunucudan dönecek cevabın örneği.

    {
 "data": {
  "success": "Boolean"
 }
}
  

Teslimat Şablonu Güncelleme

Belirtilen mağazaya ait teslimat şablonunu güncellemek için kullanır. Kayıtlı bir teslimat şablonunu güncellerken sadece değişikliğin yapılacağı alanların girilmesi yeterlidir.

ENDPOINT POST /v1.0/shipping-template/update/store/:storeId
Kopyala
Örnekler

Curl ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir.

    
curl -X POST \ 'https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/update/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'cache-control: no-cache' \ -d '{"shipping_template_id": "{SHIPPING_TEMPLATE_ID}","template_name":"{TEMPLATE_NAME}","free_shipping":"{FREE_SHIPPING}","shipping_note":"{SHIPPING_NOTE}","sender_address":"{SENDER_ADDRESS}","return_address":"{RETURN_ADDRESS}","shipping_time":"{SHIPPING_TIME}","all_country":"{ALL_COUNTRY}","suitable_cities":"{SUITABLE_CITIES}","use_contractred_company":"{USE_CONTRACTED_COMPANY}","common_address":"{COMMON_ADDRESS}","conditional_shipping":"{CONDITIONAL_SHIPPING}","min_price":"{MIN_PRICE}","shipping_with_together":"{SHIPPING_WITH_TOGETHER}","shipping_companies":"{SHIPPING_COMPANIES}","return_companies":"{RETURN_COMPANIES}"}'

PHP ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Curl kullanılmaktadır.

    
<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => "https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/update/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST", CURLOPT_POSTFIELDS => array ( 'shipping_template_id' => '{SHIPPING_TEMPLATE_ID}', 'template_name' => '{TEMPLATE_NAME}', 'free_shipping' => '{FREE_SHIPPING}', 'shipping_note' => '{SHIPPING_NOTE}', 'sender_address' => '{SENDER_ADDRESS}', 'return_address' => '{RETURN_ADDRESS}', 'shipping_time' => '{SHIPPING_TIME}', 'all_country' => '{ALL_COUNTRY}', 'suitable_cities' => '{SUITABLE_CITIES}', 'use_contractred_company' => '{USE_CONTRACTED_COMPANY}', 'common_address' => '{COMMON_ADDRESS}', 'conditional_shipping' => '{CONDITIONAL_SHIPPING}', 'min_price' => '{MIN_PRICE}', 'shipping_with_together' => '{SHIPPING_WITH_TOGETHER}', 'shipping_companies' => '{SHIPPING_COMPANIES}', 'return_companies' => '{RETURN_COMPANIES}', ), CURLOPT_HTTPHEADER => array( "Content-Type: application/json", "cache-control: no-cache" ), )); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo "cURL Error #:" . $err; } else { echo $response; }

Python ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte Python'un requests kütüphanesi kullanılır ama http.client gibi kütüphane kullanılabilir

    
import requests url = "https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/update/store/{{STORE_ID}}" querystring = {"access_token":"{{ACCESS_TOKEN}}"} payload = { "shipping_template_id": "{{SHIPPING_TEMPLATE_ID}}", "template_name":"{{TEMPLATE_NAME}}", "free_shipping":"{{FREE_SHIPPING}}", "shipping_note":"{{SHIPPING_NOTE}}", "sender_address":"{{SENDER_ADDRESS}}", "return_address":"{{RETURN_ADDRESS}}", "shipping_time":"{{SHIPPING_TIME}}", "all_country":"{{ALL_COUNTRY}}", "suitable_cities":"{{SUITABLE_CITIES}}", "use_contractred_company":"{{USE_CONTRACTED_COMPANY}}", "common_address":"{{COMMON_ADDRESS}}", "conditional_shipping":"{{CONDITIONAL_SHIPPING}}", "min_price":"{{MIN_PRICE}}", "shipping_with_together":"{{SHIPPING_WITH_TOGETHER}}", "shipping_companies":"{{SHIPPING_COMPANIES}}", "return_companies":"{{RETURN_COMPANIES}}" } headers = { 'Content-Type': "application/json", 'cache-control': "no-cache", } response = requests.request("POST", url, data=payload, headers=headers, params=querystring) print(response.text)

Node.js ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte request kullanılmaktadır.

    
var request = require('request'); var options = { method: 'POST', url: 'https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/update/store/{STORE_ID}', qs: { access_token: '{ACCESS_TOKEN}' }, headers: { 'cache-control': 'no-cache', 'Content-Type': 'application/json', }, body: { shipping_template_id: '{SHIPPING_TEMPLATE_ID}', template_name: '{TEMPLATE_NAME}', free_shipping: '{FREE_SHIPPING}', shipping_note: '{SHIPPING_NOTE}', sender_address: '{SENDER_ADDRESS}', return_address: '{RETURN_ADDRESS}', shipping_time: '{SHIPPING_TIME}', all_country: '{ALL_COUNTRY}', suitable_cities: '{SUITABLE_CITIES}', use_contractred_company: '{USE_CONTRACTED_COMPANY}', common_address: '{COMMON_ADDRESS}', conditional_shipping: '{CONDITIONAL_SHIPPING}', min_price: '{MIN_PRICE}', shipping_with_together: '{SHIPPING_WITH_TOGETHER}', shipping_companies: '{SHIPPING_COMPANIES}', return_companies: '{RETURN_COMPANIES}', }, json: true, }; request(options, function (error, response, body) { if (error) throw new Error(error); console.log(body); });

Javascipt ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte xhr kullanılmakdır. Not: Bilgi amaçlıdır. Javascipt ile yazılan bu kod'ta Kullanıcı access token'a erişebildiğinden, kullanmanızı önermiyoruz.

    
var data = JSON.stringify({ shipping_template_id: '{SHIPPING_TEMPLATE_ID}', template_name: '{TEMPLATE_NAME}', free_shipping: '{FREE_SHIPPING}', shipping_note: '{SHIPPING_NOTE}', sender_address: '{SENDER_ADDRESS}', return_address: '{RETURN_ADDRESS}', shipping_time: '{SHIPPING_TIME}', all_country: '{ALL_COUNTRY}', suitable_cities: '{SUITABLE_CITIES}', use_contractred_company: '{USE_CONTRACTED_COMPANY}', common_address: '{COMMON_ADDRESS}', conditional_shipping: '{CONDITIONAL_SHIPPING}', min_price: '{MIN_PRICE}', shipping_with_together: '{SHIPPING_WITH_TOGETHER}', shipping_companies: '{SHIPPING_COMPANIES}', return_companies: '{RETURN_COMPANIES}', }); var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.withCredentials = true; xhr.addEventListener('readystatechange', function () { if (this.readyState === 4) { console.log(this.responseText); } }); xhr.open('POST', 'https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/update/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}'); xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json'); xhr.setRequestHeader('cache-control', 'no-cache'); xhr.send(data);

C Sharp ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte RestSharp kullanılmaktadır.

    
var client = new RestClient("https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/update/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}"); var request = new RestRequest(Method.POST); request.AddHeader("cache-control", "no-cache"); request.AddHeader("Content-Type", "application/json"); var body = new { shipping_template_id = "{SHIPPING_TEMPLATE_ID}", template_name = "{TEMPLATE_NAME}", free_shipping = "{FREE_SHIPPING}", shipping_note = "{SHIPPING_NOTE}", sender_address = "{SENDER_ADDRESS}", return_address = "{RETURN_ADDRESS}", shipping_time = "{SHIPPING_TIME}", all_country = "{ALL_COUNTRY}", suitable_cities = "{SUITABLE_CITIES}", use_contractred_company = "{USE_CONTRACTED_COMPANY}", common_address = "{COMMON_ADDRESS}", conditional_shipping = "{CONDITIONAL_SHIPPING}", min_price = "{MIN_PRICE}", shipping_with_together = "{SHIPPING_WITH_TOGETHER}", shipping_companies = "{SHIPPING_COMPANIES}", return_companies = "{RETURN_COMPANIES}" }; request.AddJsonBody(body); IRestResponse response = client.Execute(request);

Java ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Ok Http kullanılmaktadır.

    
OkHttpClient client = new OkHttpClient(); MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json"); RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\"shipping_template_id\": \"{SHIPPING_TEMPLATE_ID}\",\"template_name\":\"{TEMPLATE_NAME}\",\"free_shipping\":\"{FREE_SHIPPING}\",\"shipping_note\":\"{SHIPPING_NOTE}\",\"sender_address\":\"{SENDER_ADDRESS}\",\"return_address\":\"{RETURN_ADDRESS}\",\"shipping_time\":\"{SHIPPING_TIME}\",\"all_country\":\"{ALL_COUNTRY}\",\"suitable_cities\":\"{SUITABLE_CITIES}\",\"use_contractred_company\":\"{USE_CONTRACTED_COMPANY}\",\"common_address\":\"{COMMON_ADDRESS}\",\"conditional_shipping\":\"{CONDITIONAL_SHIPPING}\",\"min_price\":\"{MIN_PRICE}\",\"shipping_with_together\":\"{SHIPPING_WITH_TOGETHER}\",\"shipping_companies\":\"{SHIPPING_COMPANIES}\",\"return_companies\":\"{RETURN_COMPANIES}\"}"); Request request = new Request.Builder() .url("https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/update/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}") .post(body) .addHeader("Content-Type", "application/json") .addHeader("cache-control", "no-cache") .build(); Response response = client.newCall(request).execute();

Go ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte net/http kullanılmaktadır.

    
package main import ( "fmt" "strings" "net/http" "io/ioutil" ) func main() { url := "https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/update/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}" payload := strings.NewReader("{\"shipping_template_id\": \"{SHIPPING_TEMPLATE_ID}\",\"template_name\":\"{TEMPLATE_NAME}\",\"free_shipping\":\"{FREE_SHIPPING}\",\"shipping_note\":\"{SHIPPING_NOTE}\",\"sender_address\":\"{SENDER_ADDRESS}\",\"return_address\":\"{RETURN_ADDRESS}\",\"shipping_time\":\"{SHIPPING_TIME}\",\"all_country\":\"{ALL_COUNTRY}\",\"suitable_cities\":\"{SUITABLE_CITIES}\",\"use_contractred_company\":\"{USE_CONTRACTED_COMPANY}\",\"common_address\":\"{COMMON_ADDRESS}\",\"conditional_shipping\":\"{CONDITIONAL_SHIPPING}\",\"min_price\":\"{MIN_PRICE}\",\"shipping_with_together\":\"{SHIPPING_WITH_TOGETHER}\",\"shipping_companies\":\"{SHIPPING_COMPANIES}\",\"return_companies\":\"{RETURN_COMPANIES}\"}") req, _ := http.NewRequest("POST", url, payload) req.Header.Add("Content-Type", "application/json") req.Header.Add("cache-control", "no-cache") res, _ := http.DefaultClient.Do(req) defer res.Body.Close() body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body) fmt.Println(res) fmt.Println(string(body)) }
API Referansı

Request URL parameters

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
storeId Mağaza ID'si ObjectId true Mağaza ID'si

POST Request Payload

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
shipping_template_id Teslimat Şablonu ID'si ObjectId true ID numarasına göre teslimat şablonu güncellemek için kullanılır.
template_name Teslimat Şablonu Adı String false Teslimat Şablonu Adı
free_shipping Ücretsiz Kargo Boolean false true Oluşturulan teslimat şablonundaki gönderim seçeneğinin Ücretsiz Kargo olarak belirlenmesi için kullanılır.
shipping_note Kargo Notu String false Oluşturulan teslimat şablonuna kargo notu eklemek için kullanabilirsiniz.
sender_address Gönderim Adresi ObjectId false Oluşturulan teslimat şablonundaki Gönderim Adresi'ni belirlemek için kullanılır.
return_address İade Adresi ObjectId false Mağazanın sipariş gönderim adresi ile iade gönderim adresleri farklı olduğunda kullanılır. "common_adress" değeri "false" verildiğinde bu alan zorunludur
shipping_time Gönderim Süresi Integer false Oluşturulan teslimat şablonundaki gönderim süresi'nin ne kadar olduğunu belirlemek için kullanılır.
all_country Tüm Şehirler Boolean false true Mağaza tüm Türkiye'ye ürün gönderimi sağlıyorsa kullanılır.
suitable_cities Uygun Şehirler Array|String false true Mağaza ürün gönderimini bazı şehirlere sağlıyorsa kullanılır. "all_country" değeri "false" olduğunda bu alan zorunludur.
use_contractred_company Anlaşmalı Şirketi Kullan Boolean false false Gönderim allesgo.com anlaşmalı kargo şirketi ile yapıldığında kullanılır.
common_address Ortak Adres Boolean false true Mağazanın gönderim ve iade adresleri aynı olduğunda kullanılır.
conditional_shipping Şartlı Kargo Boolean false false Mağazanın teslimat şablonunda bulunan şartlı kargo seçeneğini aktif hale getirmek için kullanılır.
min_price Minimum Fiyat Number false Şartlı kargo seçeneğinin aktif olacağı alt tutarı belirlemek için kullanılır.
shipping_with_together Birlikte Gönderim Boolean false false Mağazanın teslimat şablonunda bulunan birlikte gönderim seçeneğini aktif hale getirmek için kullanılır.
shipping_companies Kargo Şirketi Array|ObjectId false Mağazanın sipariş gönderiminde hangi kargo şirketlerini kullanabileceğini belirlemek için kullanılır.
return_companies İade Kargo Şirketi Array|ObjectId false Mağazanın iade gönderimler için hangi kargo şirketini kullanacağını belirlemek için kullanılır.

Sunucudan dönecek cevabın örneği.

    {
 "data": {
  "success": "Boolean"
 }
}
  

Gönderim Adresleri Listeleme

Belirtilen mağazaya ait teslimat şablonlarında bulunan gönderim adreslerinin tümünü listelemek için kullanılır.

ENDPOINT GET /v1.0/shipping-template/address/store/:storeId
Kopyala
Örnekler

Curl ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir.

    
curl -X GET \ 'https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/store/:storeId?access_token={ACCESS_TOKEN}' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Cache-Control: no-cache' \ -H 'Connection: keep-alive' \ -H 'Host: api.allesgo.com' \ -H 'cache-control: no-cache'

PHP ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Curl kullanılmaktadır.

    
<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => "https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/store/:storeId?access_token={ACCESS_TOKEN}", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET", CURLOPT_HTTPHEADER => array( "Accept: application/json", "Cache-Control: no-cache", "Connection: keep-alive", "Host: api.allesgo.com", "cache-control: no-cache", ), )); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo "cURL Error #:" . $err; } else { echo $response; }

Python ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte Python'un requests kütüphanesi kullanılır ama http.client gibi kütüphane kullanılabilir

    
import requests url = "https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/store/:storeId" querystring = {"access_token":"{{ACCESS_TOKEN}}"} headers = { 'Accept': "application/json", 'Cache-Control': "no-cache", 'Host': "api.allesgo.com", 'Connection': "keep-alive", 'cache-control': "no-cache" } response = requests.request("GET", url, headers=headers, params=querystring) print(response.text)

Node.js ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte request kullanılmaktadır.

    
var request = require('request'); var options = { method: 'GET', url: 'https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/store/:storeId', qs: { access_token: '{ACCESS_TOKEN}' }, headers: { 'cache-control': 'no-cache', Connection: 'keep-alive', Host: 'api.allesgo.com', Accept: 'application/json', }, }; request(options, (error, response, body) => { if (error) throw new Error(error); console.log(body); });

Javascipt ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte xhr kullanılmakdır. Not: Bilgi amaçlıdır. Javascipt ile yazılan bu kod'ta Kullanıcı access token'a erişebildiğinden, kullanmanızı önermiyoruz.

    
var data = null; var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.withCredentials = true; xhr.addEventListener('readystatechange', function () { if (this.readyState === 4) { console.log(this.responseText); } }); xhr.open('GET', 'https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/store/:storeId?access_token={ACCESS_TOKEN}'); xhr.setRequestHeader('Accept', 'application/json'); xhr.setRequestHeader('Cache-Control', 'no-cache'); xhr.setRequestHeader('Host', 'api.allesgo.com'); xhr.setRequestHeader('Connection', 'keep-alive'); xhr.setRequestHeader('cache-control', 'no-cache'); xhr.send(data);

C Sharp ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte RestSharp kullanılmaktadır.

    
var client = new RestClient("https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/store/:storeId?access_token={ACCESS_TOKEN}"); var request = new RestRequest(Method.GET); request.AddHeader("cache-control", "no-cache"); request.AddHeader("Connection", "keep-alive"); request.AddHeader("Host", "api.allesgo.com"); request.AddHeader("Cache-Control", "no-cache"); request.AddHeader("Accept", "application/json"); IRestResponse response = client.Execute(request);

Java ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Ok Http kullanılmaktadır.

    
OkHttpClient client = new OkHttpClient(); Request request = new Request.Builder() .url("https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/store/:storeId?access_token={ACCESS_TOKEN}") .get() .addHeader("Accept", "application/json") .addHeader("Cache-Control", "no-cache") .addHeader("Host", "api.allesgo.com") .addHeader("Connection", "keep-alive") .addHeader("cache-control", "no-cache") .build(); Response response = client.newCall(request).execute();

Go ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte net/http kullanılmaktadır.

    
package main import ( "fmt" "net/http" "io/ioutil" ) func main() { url := "https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/store/:storeId?access_token={ACCESS_TOKEN}" req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil) req.Header.Add("Accept", "*/*") req.Header.Add("Cache-Control", "no-cache") req.Header.Add("Host", "api.allesgo.com") req.Header.Add("Accept-Encoding", "gzip, deflate") req.Header.Add("Connection", "keep-alive") req.Header.Add("cache-control", "no-cache") res, _ := http.DefaultClient.Do(req) defer res.Body.Close() body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body) fmt.Println(res) fmt.Println(string(body)) }
API Referansı

Request URL parameters

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
storeId Mağaza ID'si ObjectId true Mağaza ID'si

Sunucudan dönecek cevabın örneği.

    {
 "data": {
  "total": "Integer",
  "result": [
   {
    "id": "ObjectId",
    "address_name": "String",
    "address_text": "String",
    "city": "String",
    "county": "String",
    "postal_code": "String",
    "phone": "String"
   }
  ]
 }
}
  

Gönderim Adresi Kaydetme

Belirtilen mağazaya yeni bir gönderim adresi eklemek için kullanılır.

ENDPOINT POST /v1.0/shipping-template/address/create/store/:storeId
Kopyala
Örnekler

Curl ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir.

    
curl -X POST \ https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/create/store/{STORE_ID} \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'cache-control: no-cache' \ -d '{"address_name": "{ADDRESS_NAME}", "city": "{CITY}", "county": "{COUNTY}", "address_text": "{ADDRESS_TEXT}", "postal_code": "{POSTAL_CODE}", "phone": "{PHONE}"}'

PHP ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Curl kullanılmaktadır.

    
<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => "https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/create/store/{STORE_ID}", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST", CURLOPT_POSTFIELDS => array( "address_name" => "{ADDRESS_NAME}", "city" => "{CITY}", "county" => "{COUNTY}", "address_text" => "{ADDRESS_TEXT}", "postal_code" => "{POSTAL_CODE}", "phone" => "{PHONE}", ), CURLOPT_HTTPHEADER => array( "cache-control: no-cache", ), )); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo "cURL Error #:" . $err; } else { echo $response; }

Python ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte Python'un requests kütüphanesi kullanılır ama http.client gibi kütüphane kullanılabilir

    
import requests url = "https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/create/store/{{STORE_ID}}" payload = { "address_name": "{{ADDRESS_NAME}}", "city": "{{CITY}}", "county": "{{COUNTY}}", "address_text": "{{ADDRESS_TEXT}}", "postal_code": "{{POSTAL_CODE}}", "phone": "{{PHONE}}" } headers = { 'Content-Type': "application/json", 'cache-control': "no-cache" } response = requests.request("POST", url, data=payload, headers=headers) print(response.text)

Node.js ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte request kullanılmaktadır.

    
var request = require('request'); var options = { method: 'POST', url: 'https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/create/store/{STORE_ID}', headers: { 'cache-control': 'no-cache', 'Content-Type': 'application/json', }, body: JSON.stringify({ address_name: '{ADDRESS_NAME}', city: '{CITY}', county: '{COUNTY}', address_text: '{ADDRESS_TEXT}', postal_code: '{POSTAL_CODE}', phone: '{PHONE}', }), }; request(options, function (error, response, body) { if (error) throw new Error(error); console.log(body); });

Javascipt ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte xhr kullanılmakdır. Not: Bilgi amaçlıdır. Javascipt ile yazılan bu kod'ta Kullanıcı access token'a erişebildiğinden, kullanmanızı önermiyoruz.

    
var data = JSON.stringify({ address_name: '{ADDRESS_NAME}', city: '{CITY}', county: 'COUNTY', address_text: '{ADDRESS_TEXT}', postal_code: '{POSTAL_CODE}', phone: '{PHONE}', }); var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.withCredentials = true; xhr.addEventListener('readystatechange', function () { if (this.readyState === 4) { console.log(this.responseText); } }); xhr.open('POST', 'https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/create/store/{STORE_ID}'); xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json'); xhr.setRequestHeader('cache-control', 'no-cache'); xhr.send(data);

C Sharp ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte RestSharp kullanılmaktadır.

    
var client = new RestClient("https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/create/store/{STORE_ID}"); var request = new RestRequest(Method.POST); request.AddHeader("cache-control", "no-cache"); request.AddHeader("Content-Type", "application/json"); var body = new { address_name = "{ADDRESS_NAME}", city = "{CITY}", county = "{COUNTY}", address_text = "{ADDRESS_TEXT}", postal_code = "{POSTAL_CODE}", phone = "{PHONE}", }; request.AddJsonBody(body); IRestResponse response = client.Execute(request);

Java ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Ok Http kullanılmaktadır.

    
OkHttpClient client = new OkHttpClient(); MediaType mediaType = MediaType.parse("text/plain"); RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\"address_name\": \"{ADDRESS_NAME}\", \"city\": \"{CITY}\", \"county\": \"{COUNTY}\", \"address_text\": \"{ADDRESS_TEXT}\", \"postal_code\": \"{POSTAL_CODE}\", \"phone\": \"{PHONE}\"}"); Request request = new Request.Builder() .url("https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/create/store/{STORE_ID}") .post(body) .addHeader("Content-Type", "application/json") .addHeader("cache-control", "no-cache") .build(); Response response = client.newCall(request).execute();

Go ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte net/http kullanılmaktadır.

    
package main import ( "fmt" "strings" "net/http" "io/ioutil" ) func main() { url := "https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/create/store/{STORE_ID}" payload := strings.NewReader("{\"address_name\": \"{ADDRESS_NAME}\", \"city\": \"{CITY}\", \"county\": \"{COUNTY}\", \"address_text\": \"{ADDRESS_TEXT}\", \"postal_code\": \"{POSTAL_CODE}\", \"phone\": \"{PHONE}\"}") req, _ := http.NewRequest("POST", url, payload) req.Header.Add("Content-Type", "application/json") req.Header.Add("cache-control", "no-cache") res, _ := http.DefaultClient.Do(req) defer res.Body.Close() body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body) fmt.Println(res) fmt.Println(string(body)) }
API Referansı

Request URL parameters

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
storeId Mağaza ID'si ObjectId true Mağaza ID'si

POST Request Payload

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
address_name Adresin İsmi String true Adresin İsmi
city Şehir String true Şehir
county İlçenin İsmi String true İlçe
address_text Açık Adres String true Gönderim adresinin açık adres kısmına veri girmek için kullanılır. Girilen adres en az 10 en fazla 500 karakter olabilir.
postal_code Posta Kodu String true Gönderim adresinin posta kodu kısmına veri girmek için kullanılır.
phone Telefon Numarası String true Gönderim adresine ait telefon numarasını eklemek için kullanılır. Telefon numarası başına 0 yazmadan giriniz.

Sunucudan dönecek cevabın örneği.

    {
 "data": {
  "success": "Boolean"
 }
}
  

Gönderim Adresi Güncelleme

Belirtilen mağazaya ait gönderim adresini güncellemek için kullanılır.

ENDPOINT POST /v1.0/shipping-template/address/update/store/:storeId
Kopyala
Örnekler

Curl ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir.

    
curl -X POST \ 'https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/update/store/{STORE_ID}' \ -H 'Content-Type: application/json' \ -H 'cache-control: no-cache' \ -d '{"address_name": "{ADDRESS_NAME}", "city": "{CITY}", "county": "{COUNTY}", "address_text": "{ADDRESS_TEXT}", "postal_code": "{POSTAL_CODE}", "phone": "{PHONE}"}'

PHP ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Curl kullanılmaktadır.

    
<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => "https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/update/store/{STORE_ID}", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "POST", CURLOPT_POSTFIELDS => array( "address_id" => "{ADDRESS_ID}", "address_name" => "{ADDRESS_NAME}", "city" => "{CITY}", "county" => "{COUNTY}", "address_text" => "{ADDRESS_TEXT}", "postal_code" => "{POSTAL_CODE}", "phone" => "{PHONE}", ), CURLOPT_HTTPHEADER => array( "Content-Type: application/json", "cache-control: no-cache", ), )); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo "cURL Error #:" . $err; } else { echo $response; }

Python ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte Python'un requests kütüphanesi kullanılır ama http.client gibi kütüphane kullanılabilir

    
import requests url = "https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/store/update{{STORE_ID}}" payload = { "address_id": "{{ADDRESS_ID}}", "address_name": "{{ADDRESS_NAME}}", "city": "{{CITY}}", "county": "COUNTY", "address_text": "{{ADDRESS_TEXT}}", "postal_code": "{{POSTAL_CODE}}", "phone": "{{PHONE}}" } headers = { 'Content-Type': "application/json", 'cache-control': "no-cache" } response = requests.request("POST", url, data=payload, headers=headers) print(response.text)

Node.js ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte request kullanılmaktadır.

    
var request = require('request'); var options = { method: 'POST', url: 'https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/update/store/{STORE_ID}', headers: { 'cache-control': 'no-cache', 'Content-Type': 'application/json', }, body: { address_id: '{ADDRESS_ID}', address_name: '{ADDRESS_NAME}', city: '{CITY}', county: '{COUNTY}', address_text: '{ADDRESS_TEXT}', postal_code: '{POSTAL_CODE}', phone: '{PHONE}', }, json: true, }; request(options, (error, response, body) => { if (error) throw new Error(error); console.log(body); });

Javascipt ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte xhr kullanılmakdır. Not: Bilgi amaçlıdır. Javascipt ile yazılan bu kod'ta Kullanıcı access token'a erişebildiğinden, kullanmanızı önermiyoruz.

    
var data = JSON.stringify({ address_id: '{ADDRESS_ID}', address_name: '{ADDRESS_NAME}', city: '{CITY}', county: '{COUNTY}', address_text: '{ADDRESS_TEXT}', postal_code: '{POSTAL_CODE}', phone: '{PHONE}', }); var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.withCredentials = true; xhr.addEventListener('readystatechange', function () { if (this.readyState === 4) { console.log(this.responseText); } }); xhr.open('POST', 'https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/update/store/{STORE_ID}'); xhr.setRequestHeader('Content-Type', 'application/json'); xhr.setRequestHeader('cache-control', 'no-cache'); xhr.send(data);

C Sharp ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte RestSharp kullanılmaktadır.

    
var client = new RestClient("https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/update/store/{STORE_ID}"); var request = new RestRequest(Method.POST); request.AddHeader("cache-control", "no-cache"); request.AddHeader("Content-Type", "application/json"); var body = new { address_id = '{ADDRESS_ID}', address_name = "{ADDRESS_NAME}", city = "{CITY}", county = "{COUNTY}", address_text = "{ADDRESS_TEXT}", postal_code = "{POSTAL_CODE}", phone = "{PHONE}", }; request.AddJsonBody(body); IRestResponse response = client.Execute(request);

Java ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Ok Http kullanılmaktadır.

    
OkHttpClient client = new OkHttpClient(); MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json"); RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, "{\"address_name\": \"{ADDRESS_NAME}\", \"city\": \"{CITY}\", \"county\": \"{COUNTY}\", \"address_text\": \"{ADDRESS_TEXT}\", \"postal_code\": \"{POSTAL_CODE}\", \"phone\": \"{PHONE}\"}"); Request request = new Request.Builder() .url("https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/update/store/{STORE_ID}") .post(body) .addHeader("Content-Type", "application/json") .addHeader("cache-control", "no-cache") .addHeader("Postman-Token", "8616119a-c310-428d-b1b2-0e68ce15c8e1") .build(); Response response = client.newCall(request).execute();

Go ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte net/http kullanılmaktadır.

    
package main import ( "fmt" "strings" "net/http" "io/ioutil" ) func main() { url := "https://api.allesgo.com/v1.0/shipping-template/address/update/store/{STORE_ID}" payload := strings.NewReader("{\"address_id\": \"{ADDRESS_ID}\", \"address_name\": \"{ADDRESS_NAME}\", \"city\": \"{CITY}\", \"county\": \"{COUNTY}\", \"address_text\": \"{ADDRESS_TEXT}\", \"postal_code\": \"{POSTAL_CODE}\", \"phone\": \"{PHONE}\"}") req, _ := http.NewRequest("POST", url, payload) req.Header.Add("Content-Type", "application/json") req.Header.Add("cache-control", "no-cache") res, _ := http.DefaultClient.Do(req) defer res.Body.Close() body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body) fmt.Println(res) fmt.Println(string(body)) }
API Referansı

Request URL parameters

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
storeId Mağaza ID'si ObjectId true Mağaza ID'si

POST Request Payload

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
address_id Adresin ID'si ObjectId true Adresin ID'si
address_name Adresin İsmi String false Adresin İsmi
city Şehir String false Şehir
county İlçenin İsmi String false İlçe
address_text Açık Adres String false Gönderim adresinin açık adres kısmına veri girmek için kullanılır. Girilen adres en az 10 en fazla 500 karakter olabilir.
postal_code Posta Kodu String false Gönderim adresinin posta kodu kısmına veri girmek için kullanılır.
phone Telefon Numarası String false Gönderim adresine ait telefon numarasını eklemek için kullanılır. Telefon numarası başına 0 yazmadan giriniz.

Sunucudan dönecek cevabın örneği.

    {
 "data": {
  "success": "Boolean"
 }
}