Ödeme-Muhasebe Verileri

api.ipsizcambaz.com servisleri 1 Ocak 2023 tarihinde kapanacaktır. Lütfen o tarihe kadar kullandığınız servislerde 'api.ipsizcambaz.com' adresini 'api.allesgo.com' olarak değiştirin. Servis istek ve cevaplarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız

Ödeme bilgileri servisidir. Bir mağazaya ait ödeme ve muhasebe verilerini elde etmek için kullanılır.

Ödeme Verilerini Listeleme

Belirtilen mağazaya ait tüm ödeme verileri belirlenen kriterlere göre listelenir.

ENDPOINT GET /v1.0/payment/store/:storeId
Kopyala
Örnekler

Curl ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir.

    
curl -X GET \ 'https://api.allesgo.com/v1.0/payment/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}' \ -H 'Accept: application/json' \ -H 'Cache-Control: no-cache' \ -H 'Connection: keep-alive' \ -H 'Host: api.allesgo.com' \ -H 'cache-control: no-cache'

PHP ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Curl kullanılmaktadır.

    
<?php $curl = curl_init(); curl_setopt_array($curl, array( CURLOPT_URL => "https://api.allesgo.com/v1.0/payment/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}", CURLOPT_RETURNTRANSFER => true, CURLOPT_ENCODING => "", CURLOPT_MAXREDIRS => 10, CURLOPT_TIMEOUT => 30, CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1, CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET", CURLOPT_HTTPHEADER => array( "Accept: application/json", "Cache-Control: no-cache", "Connection: keep-alive", "Host: api.allesgo.com", "cache-control: no-cache", ), )); $response = curl_exec($curl); $err = curl_error($curl); curl_close($curl); if ($err) { echo "cURL Error #:" . $err; } else { echo $response; }

Python ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte Python'un requests kütüphanesi kullanılır ama http.client gibi kütüphane kullanılabilir

    
import requests url = "https://api.allesgo.com/v1.0/payment/store/{{STORE_ID}}" querystring = {"access_token":"{{ACCESS_TOKEN}}"} headers = { 'Accept': "application/json", 'Cache-Control': "no-cache", 'Host': "api.allesgo.com", 'Connection': "keep-alive", 'cache-control': "no-cache" } response = requests.request("GET", url, headers=headers, params=querystring) print(response.text)

Node.js ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte request kullanılmaktadır.

    
var request = require('request'); var options = { method: 'GET', url: 'https://api.allesgo.com/v1.0/payment/store/{STORE_ID}', qs: { access_token: '{ACCESS_TOKEN}' }, headers: { 'cache-control': 'no-cache', Connection: 'keep-alive', Host: 'api.allesgo.com', Accept: 'application/json', }, }; request(options, (error, response, body) => { if (error) throw new Error(error); console.log(body); });

Javascipt ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte xhr kullanılmakdır. Not: Bilgi amaçlıdır. Javascipt ile yazılan bu kod'ta Kullanıcı access token'a erişebildiğinden, kullanmanızı önermiyoruz.

    
var data = null; var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.withCredentials = true; xhr.addEventListener('readystatechange', function () { if (this.readyState === 4) { console.log(this.responseText); } }); xhr.open('GET', 'https://api.allesgo.com/v1.0/payment/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}'); xhr.setRequestHeader('Accept', 'application/json'); xhr.setRequestHeader('Cache-Control', 'no-cache'); xhr.setRequestHeader('Host', 'api.allesgo.com'); xhr.setRequestHeader('Connection', 'keep-alive'); xhr.setRequestHeader('cache-control', 'no-cache'); xhr.send(data);

C Sharp ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Bu örnekte RestSharp kullanılmaktadır.

    
var client = new RestClient("https://api.allesgo.com/v1.0/payment/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}"); var request = new RestRequest(Method.GET); request.AddHeader("cache-control", "no-cache"); request.AddHeader("Connection", "keep-alive"); request.AddHeader("Host", "api.allesgo.com"); request.AddHeader("Cache-Control", "no-cache"); request.AddHeader("Accept", "application/json"); IRestResponse response = client.Execute(request);

Java ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte Ok Http kullanılmaktadır.

    
OkHttpClient client = new OkHttpClient(); Request request = new Request.Builder() .url("https://api.allesgo.com/v1.0/payment/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}") .get() .addHeader("Accept", "application/json") .addHeader("Cache-Control", "no-cache") .addHeader("Host", "api.allesgo.com") .addHeader("Connection", "keep-alive") .addHeader("cache-control", "no-cache") .build(); Response response = client.newCall(request).execute();

Go ile istek atmak için bu örnek kullanılabilir. Örnekte net/http kullanılmaktadır.

    
package main import ( "fmt" "net/http" "io/ioutil" ) func main() { url := "https://api.allesgo.com/v1.0/category/payment/store/{STORE_ID}?access_token={ACCESS_TOKEN}" req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil) req.Header.Add("Accept", "*/*") req.Header.Add("Cache-Control", "no-cache") req.Header.Add("Host", "api.allesgo.com") req.Header.Add("Connection", "keep-alive") req.Header.Add("cache-control", "no-cache") res, _ := http.DefaultClient.Do(req) defer res.Body.Close() body, _ := ioutil.ReadAll(res.Body) fmt.Println(res) fmt.Println(string(body)) }
API Referansı

Request query strings

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
limit Limit Integer false 20 Limit (max: 50)
page Sayfa Integer false 1 Sayfa sayısına göre listelenir.
date_created Oluşturma Tarihi Integer false Belirlenen tarihe göre ödeme verileri listelenir. Format: UnixTimeStamp
start_date Başlangıç Tarihi Integer false Belirlenen tarihten sonraki ödeme verileri listelenir. Format: UnixTimeStamp .
end_date Bitiş Tarihi Integer false Belirlenen tarihten önceki ödeme verileri listelenir. Format: UnixTimeStamp .
status Durum Integer false 1, 2, 3

Ödeme Durumu

.
 1. Hesaba Aktarılmayı Bekliyor
 2. Hesaba Aktarıldı
 3. İptal
order_code Sipariş Kodu Integer false Ödeme verileri belirlenen sipariş koduna göre listelenir.
ids Id'ler ObjectId false Ödemeler ID numarasına göre getirilir. Birden fazla ID ile arama yapılacaksa aralara virgül koymayı unutmayın.
customer_name Müşteri Adı String false Ödeme verileri alıcı ismine göre listeleyebilirsiniz.
store_payout Mağaza Ödeme Tutarı Number false Belirlediğiniz tutara göre mağaza ödeme verilerini getirebilirsiniz.
min_store_payout Minimum Mağaza Ödeme Tutarı Number false Mağaza ödeme verilerini belirlediğiniz alt limite göre getirebilirsiniz.
max_store_payout Maksimum Mağaza Ödeme Tutarı Number false Mağaza ödeme verilerini belirlediğiniz üst limite göre getirebilirsiniz.
shipping_price Kargo Tutarı Number false Belirlediğiniz kargo fiyatına göre mağaza ödeme verilerini getirebilirsiniz.
min_shipping_price Minimum Kargo Tutarı Number false Mağaza ödeme verilerini belirlediğiniz kargo ödeme tutarın alt limitine göre getirebilirsiniz.
max_shipping_price Maksimum Kargo Tutarı Number false Mağaza ödeme verilerini belirlediğiniz kargo ödeme tutarın üst limitine göre getirebilirsiniz.
total_paid_price Toplam Ödeme Tutarı Number false Belirlediğiniz toplam ödeme tutarına göre mağaza ödeme verilerini getirebilirsiniz.
min_total_paid_price Minimum Toplam Ödeme Tutarı Number false Mağaza ödeme verilerini belirlediğiniz toplam ödeme tutarın alt limitine göre getirebilirsiniz.
max_total_paid_price Maksimum Kargo Tutarı Number false Mağaza ödeme verilerini belirlediğiniz toplam ödeme tutarın üst limitine göre getirebilirsiniz.

Request URL parameters

Parametre Türkçe Tür Zorunlu Geçerli Değerler Varsayılan Açıklama
storeId Mağaza ID'si ObjectId true Mağaza ID'si

Sunucudan dönecek cevabın örneği.

    {
 "data": {
  "total": "Integer",
  "result": [
   {
    "id": "ObjectId",
    "customer_name": "String",
    "item_id": "ObjectId",
    "order_code": "Integer",
    "shipping_price": "String",
    "total_commission": "String",
    "store_payout": "String",
    "total_paid_price": "String",
    "status": "String",
    "payment_date": "Date",
    "created_at": "Date"
   }
  ]
 }
}